KOMRES - kompost poprawiający właściwości gleby

 

MPGK - Rzeszów SP z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, a jednocześnie proekologicznym rozwiązaniom zagospodarowania i recyklingu odpadów biodegradowalnych (trawa, liście itp.) pragnie zaproponować produkt powstały w wyniku przetworzenia odpadów biodegradowalnych, przekazywanych przez naszych klientów. Skoszona trawa, suche rośliny, liście stanowią materiał, który w kontrolowanym procesie kompostowania zmienia się w pełnowartościowy produkt organiczny o nazwie KOMRES. Można go stosować na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach o małej zawartości substancji organicznej co wyraźnie wpływa na polepszenie jej struktury. KOMRES przeznaczony jest do poprawy parametrów fizycznych i chemicznych gleb w uprawie roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników. Może być stosowany jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy doniczkowej roślin ozdobnych oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych.

 

KOMRES jako środek poprawiający właściwości gleby uzyskał pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i został dopuszczony do powszechnego stosowania Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.08.2016 r. znak : MRiRW Nr G-581/16.

Wymagania jakościowe środka poprawiającego właściwości gleby pn. "KOMRES":

 • zawartość azotu ogółem (N) co najmniej 0,5 % (m/m)
 • zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,4 % (m/m)
 • zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej 30,0 % (m/m)
 • postać stała, ziemista.

DAWKI, SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA:

 • Zakładanie trawników: na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 10-20 litrów kompostu na 1 m3, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, wyrównać i siać trawę. Dogodne terminy stosowania to wczesna wiosna lub późne lato,
 • Pielęgnacja trawników: po każdym pokosie rozsypać 5 litrów kompostu na 1 m3
 • Rośliny ozdobne: wiosną rozłożyć równomiernie na powierzchni 10 - 20 l/m2 kompostu, wymieszać z glebą, wyrównać powierzchnię, sadzić rozsadę roślin ozdobnych (lub wysiew bezpośrednio do gruntu),
 • Krzewy ozdobne: przed sadzeniem rozsypać na glebę równomiernie 20l/m2 kompostu i przekopać. W kolejnych latach wiosną w obrębie korony krzewu stosować 10 - 15l kompostu na krzew.
 • Podłoża ogrodnicze: dokładnie wymieszać kompost ogrodniczy z ziemią w proporcji: 1 część kompostu i 3 części ziemi. Tak przygotowaną mieszankę stosować do upraw doniczkowych.
 • Rekultywacja gruntów: rozsypać kompost równomiernie na gruncie w ilości do 200t/ha, wymieszać z gruntem
 • Środka poprawiającego właściwości gleby KOMRES nie należy stosować w uprawach warzyw, ziół, krzewów jagodowych oraz na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem. Nie zaleca się mieszania kompostu z innymi nawozami.

ZASADY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Kompost KOMRES można przechowywać luzem w pryzmach na nieprzepuszczalnym podłożu lub w opakowaniach jednostkowych , pod zadaszeniem. Nie zaleca się długotrwałego przechowywania kompostu w workach foliowych lub pod szczelnym przykryciem . Transport dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed rozsypaniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny takich jak przy pracy z nawozami organicznymi. Unikać kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała, w razie potrzeby należy zastosować podstawowe środki opatrunkowe i zasięgnąć porady lekarza.

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

KOMRES dostępny jest w opakowaniach 50 litrowych w cenie 8zł (brutto) oraz luzem w cenie 20zł (brutto) 1 /m3

Sprzedaż produktu KOMRES odbywa się w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o., w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniach ich funkcjonowania:

 • Rzeszów, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428
 • Rzeszów, ul. Ciepłownicza 11

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby KOMRES uzyskają Państwo:

 • pod nr tel. 17 86 13 031, 17 86 13 032, 17 87 31 588, 17 86 13 000
 • wysyłając zapytanie na adres e-mail : paulina.sadej@mpgk.pl