Lista przetargów:
 
Nazwa przetargu Rok ogłoszenia
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK-Reszów Sp. z o.o. + pytania i odpowiedzi + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2012
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK-Reszów Sp. z o.o. + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Pytania i odpowiedzi2012
Świadczenie usług utrzymania zimowego jezdni ulic,chodników, parkingów oraz alejek na cmentarzach miasta Rzeszowa w sezonie zimowym 2012/2013 2012
Dostawa posypywarki + pytania i odpowiedzi 2012
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. 2012
ŒŚwiadczenie usług utrzymania zimowego jezdni ulic,chodników, parkingów oraz alejek na cmentarzach miasta Rzeszowa w sezonie zimowym 2012/2013 2012
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 2012
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 + modyfikacja siwz + sprostowanie + formularz ofertowy + pytania i odpowiedzi 2012
Wykonanie i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012 r. samochodu śmieciarki + pytania i odpowiedzi 2012
Dostawa chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg z transportem. 2012
Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem 2012
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3000 kg, wyposażonego w silnik wysokoprężny + pytania 2012
Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne 2012
Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady "suche" w ilości 150 sztuk o objętości 1100 litrów każdy 2012
Usługa załadunku odpadów, piasku i soli na samochody będące w dyspozycji MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. 2012
Usługa dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego pieca kremacyjnego zasilanego gazem ziemnym z usługą serwisową, niezbędnym osprzętem i robotami instalacyjnymi i adaptacyjnymi + odwołanie + modyfikacja nr1 i zmiana terminu składania ofert + modyfikacja nr2 i nr3 + pytania i odpowiedzi cz1 i cz2 + wniosek o umorzenie postępowania + pytania i odpowiedzi cz3 2012
Swiadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii wraz z dostawą telefonów komórkowych i kart SIM dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. 2012
Zakład Utylizacji Odpadów - etap II, Budowa płyty kompostowni wraz z infrastrukturą podziemną i drogami dojazdowymi + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytania i odpowiedzi cz.1 + cz.2 2012
Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na przedmiot zamówienia "Usługa dostawy, montażu i rozruchu pieca kremacyjnego zasilanego gazem ziemnym wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi i adaptacyjnymi" + dokumenty po zmianach 2012
Swiadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii wraz z dostawą telefonów komórkowych i kart SIM dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. +
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi oraz wynikłe zmiany w zapisach
2011
Dostawa Soli 2011
Dostawę bonów towarowych w formie papierowej 2011
Transport odpadów o kodzie 191212 i 200301 2011
Swiadczenie usług utrzymania zimowego jezdni ulic, chodników, parkingów, oraz alejek na cmentarzach miasta Rzeszowa w sezonie zimowym 2011/2012 2011
Dostawa soli drogowej niezbrylajacej do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem 2011
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 2011
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 2011
Dostawę talonów żywnościowych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. 2011
Dostawę 2 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2011 roku pługów odśnieżnych wraz z płytą czołową bez montażu 2011
Remont nawierzchni placów 2011
Wykonanie i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 r. samochodu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 000 kg, wyposażonego w żuraw samochodowy oraz w hakowe urządzenie odbioru kontenerów + pytania 2011
Wykonanie i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 r. samochodu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 000 kg, wyposażonego w żuraw samochodowy oraz w hakowe urządzenie odbioru kontenerów 2011
Budowa drogi (częsć obiektu nr.108 ZUO) i stanowiska mycia samochodów przy ul.Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie 2011
Dostawa fabrycznie nowej posypywarki + pytania 2011
Dostawa soli drogowej, niezbrylajacej do zimowego utrzymania dróg, z transportem i rozładunkiem 2011
Dostawa jednej sztuki podwozia pojazdu używanego, ciężarowego z przeznaczeniem na zabudowę nadwozia posypywarki 2011
Wykonanie zasieków w celu magazynowania szkła i zmiotek ulicznych przy ul.Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie 2011
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011r. samochodu śmieciarki 2011
Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2011
Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne + pytania i odpowiedzi + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + nowy załącznik nr.5 2011
Usługi załadunku; w tym odpadów komunalnych, materiałów do zwalczania śliskości dróg 2011
Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady suche w ilości 100 szt. o objętości 1100 litrów każdy. 2011
Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. 2011
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego autokarawan z kabiną na 6 osób, z atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny, rok produkcji 2011 + ogłoszenie o zmienie ogłoszenia + pytania i odpowiedzi + załącznik nr.4 2011
Nadbudowa o pełną kondygnację w budynku magazynowo - administracyjnym wraz z remontem pomieszczeń parteru przy ul. Szpitalnej oraz budowa magazynu stalowego z policznikowym przyłączem energetycznym wraz z zagospodarowaniem terenu. + uzupełnienie + ogłoszenie o zmienie ogłoszenia + pytania i odpowiedzi cz_1 + pytania i odpowiedzi cz_2 2011
Zakup i dostawa chlorku wapnia technicznego 2011
Dostawa soli drogowej 2010
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 2010
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK - Rzeszów Spółka z. o.o. 2010
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK - Rzeszów Spółka z. o.o. + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytania 2010
Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego przy ul. Cienistej 3 w Rzeszowie + pytania1 + pytania2 2010
Usługi transportu odpadów o kodzie 19 12 12 2010
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK - Rzeszów Spółka z. o.o. + pytania 2010
Dostawa soli drogowej 2010
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady suche w ilości 80 szt. o objetości nie większej niż 1100 l każdy 2010
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. 2010
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 + pytania 2010
Dostawa talonów żywnościowych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. 2010
Świadczenie usług utrzymania zimowego jezdni ulic, chodników, parkingów oraz alejek na cmentarzach miasta Rzeszowa w sezonie zimowym 2010/2011 + zmiany 2010
Dostawa trzech sztuk nowych pługów odśnieżnych wraz z płytą czołową bez montażu + pytania 2010
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 5-cio osobowego z homologacją ciężarową rok produkcji 2010. 2010
Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy ul.Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie - Etap II + pytania cz.1 + cz.2 + cz.3 2010
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 5-cio osobowego z homologacją ciężarową rok produkcji 2010. 2010
Dostawa trzech sztuk nowych pługów odśnieżnych wraz z płytą czołową bez montażu + pytania 2010
Negocjacje z ogłoszeniem - Koncepcja gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odpadami z procesu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji rzeszowskiej wraz ze strategiczną oceną wykonalności 2010
Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 2010
Usługa zwiazana z dostarczeniem internetu w oparciu o łącze światłowodowe i telefonii stacjonarnej oraz dostawę centrali telefonicznej i serwera do obsługi aplikacji + pytania cz.1 + pytania cz.2 2010
Dostawa do siedziby zamawiajacego 2 szt. podwozi samochodów używanych, ciężarowych z przeznaczeniem na zabudowę nadwozi posypywarek 2010
Dostawa sprzętu komputerowego 2010
Dostawa fabrycznie nowych samochodów śmieciarek + pytania 2010
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów rok produkcji 2010, dostawczo-osobowych, 6-7-mio miejscowych, samowyładowczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. + pytania 2010
Dostawa bonów towarowych do MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. 2010
Dostawa 2 szt. zamiatarek uliczno - chodnikowych o działaniu podciśnieniowym wraz z obsługą serwisową w tym; 1 szt. fabrycznie nowej - rok produkcji 2010, 1 szt. używanej - rok produkcji nie starszy niż 2001 + pytania 2010
Transport odpadów komunalnych + pytania 2010
Dostawa soli drogowej 2010
Dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej wraz z usługą migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na nową platformę + pytania i odpowiedzi cz.1 2009
Odbiór i transport odpadów + pytania i odpowiedzi cz.1 2009
Sprzedaż dla pracowników MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. artykułów spożywczych i przemysłowych w oparciu o bony wartościowe 2009
Dostawa fabrycznie nowej posypywarki 2009
Dostawa soli drogowej 2009
Budynek garażowo gospodarczy z przyłączem energetycznym przy ul.Cienistej 3 w Rzeszowie + dokumentacja projektowa w formacie PDF + dokumentacja elektryczna + pytania i odpowiedzi cz.1 + cz.2 2009
Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki 2009
Przyjmowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne o kodzie 200301 2009
Świadczenie usług utrzymania zimowego na jezdniach ulic miasta Rzeszowa 2009
Dostawa, montaż i dzierżawa obiektu złożonego z modułów kontenerowych + pytania i odpowiedzi cz.1 2009
Dostawa, montaż i dzierżawa obiektu złożonego z modułów kontenerowych 2009
Remont wiaty magazynowej MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428 + pytania i odpowiedzi cz.1 2009
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego, samowyładowczego + pytania i odpowiedzi cz.1, cz.2 2009
Wykonanie remontu nawierzchni terenu bazy MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. 2009
Rozbudowa hali przeładunku odpadów w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej 11 + pytania i odpowiedzi cz.1 + cz.2 + cz.3 + cz.4 + cz.5 2009
Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne z tworzywa sztucznego 2009
Usługi załadunku; w tym odpadów komunalnych, materiałów do zwalczania śliskości dróg + zmiana ogłoszenia 2009
Dostawa samochodu do transportu odpadów + pytania i odpowiedzi cz.1 2009
Dostawa zamiatarki kompaktowej chodnikowo-drogowej 2009
Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki 2009
Odbiór i transport odpadów + pytania i odpowiedzi cz.1, cz.2, cz.3, cz.4 i cz.5 + informacja + sprostowanie 2009


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (0 17) 8613000, 8613001

e-mail: