W 2021 roku, załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej obchodziła 70 – lecie istnienia firmy.

W tym krótkim opracowaniu chcemy przedstawić Państwu najważniejsze fakty z kroniki przedsiębiorstwa i działalności służb komunalnych Rzeszowa. Świadomość swych korzeni oraz tradycji swego środowiska – to warunek budowy tożsamości załogi, to istotny czynnik mobilizujący do coraz lepszej realizacji stojących przed nami zadań. Ich zakres i charakter określa hasło „CZYSTY RZESZÓW”.

Świadczymy dla Państwa usługi.

Najważniejsze daty z historii gospodarki komunalnej Rzeszowa

II połowa XIX wieku. Także w Rzeszowie przybyło kanałów i cieków odprowadzających Ścieki komunalne.

Rok 1888. W Rzeszowie zainstalowano pierwsze aparaty telefoniczne. Łączył Magistrat z komendą policji, strażą pożarna oraz szpitalem.

Rok 1900. Na Rynku i na sąsiednich ulicach ustawiono latarnie z gazowym oświetleniem.

Rok 1911. Rzeszów funduje sobie własną elektrownię. Oświetlenie elektryczne w pierwszej kolejności trafiło do obiektów miejskich. Niektóre z nich otrzymały też instalację wodociągową zasilaną ze studni głębinowych.

Okres międzywojenny XX wieku. Odpowiedzialność‡ za wywożenie nieczystości z budynków miejskich, szkół‚ i koszar spoczęła na komendancie Straży Pożarnej.

Grudzień„ 1934. Uruchomienie miejskich wodociągów. Długość‡ sieci rozdzielczej w 30 – tysięcznym wówczas Rzeszowie wynosiła 20 km. Wodę czerpano z rzeki. Zajmowało się tym Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów.

Rok 1936. Trwała systematyczna rozbudowa sieci wodociągowej. Z tą też dekadą wiązać można początki sieci kanalizacyjnej; Ścieki trafiały na ostro do Wisłoka. Tak było przez kilka następnych dziesięcioleci.

8 grudnia 1944. Zmieniono zasilanie 27 – tysiącznego miasta z prądu stałego na zmienny.

Rok 1945. Powstał‚ Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) z siedzibą na Mickiewicza 10; potem przeniósł‚ się na targowisko przy ul. Fornalskiej. Obowiązki kierownika ZOM spoczęły na komendancie Straży Pożarnej.

15 kwietnia 1948. Ruszyła pierwsza linia autobusowa Plac Farny – Pobitno, obsługiwana przez przedwojenny Polski Fiat (zabierał 22 pasażerów), będący własnością Miejskiej Komunikacji Samochodowej (MKS).

Styczeń„ 1951. Rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z bazą przy Mieszka I. W skład MPGK wchodziły m.in. zakłady ZOM i MKS.

Rok 1956. Ze struktur MPGK wydzielono samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z bazą przy Mieszka I, potem Partyzantów. W ramach MPGK nadal funkcjonowały zakłady: MKS, Łaźnie Miejskie, Hotel Miejski, Zakład Pogrzebowy, Zakład Obsługi Zieleni, Rozdzielnia Gazu.

Czerwiec 1956. MPWiK uruchomiło stację uzdatniania wody w Zwięczycy.

Lato 1956. Z wybudowanej elektrociepłowni WSK część ciepła popłynęła do osiedla bloków fabrycznych przy Dąbrowskiego i Obrońców Stalingradu (dziś ul. Hetmańska). Pozostałe obiekty posiadały własne lokalne ciepłownie węglowe (funkcjonowało ich wtedy ok. 200). Ich administrowaniem zajmował‚ się Zakład Gospodarki Ciepłowniczej podległy MPGK.

1 stycznia 1958. Zakład MKS wchodzący w skład MPGK, uzyskał‚ samodzielność jako Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).

Rok 1961. Na ulicach Rzeszowa pojawiły się Warszawy z napisem TAXI, będące własnością MPK. Na początek było 15 TAXI osobowych i 2 bagażowe. Po kilku latach przegrały one konkurencją z taksówkami prywatnymi.

Rok 1965. Na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej MPGK powstało samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC), odpowiedzialne za dostawę ciepła do mieszkań i obiektów sieci.

Rok 1975. Zarządzeniem wojewody rzeszowskiego zmodyfikowano profil działalności przedsiębiorstw komunalnych. MPGK Świadczyło usługi pogrzebowe, kamieniarskie, Łaziennicze, w zakresie gazu bezprzewodowego, a także zajmowało się eksploatacją zasobów mieszkaniowych będących własnością państwa oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii cieplnej. MPO zaś było odpowiedzialne za wywóz nieczystości stałych i płynnych, oczyszczanie i utrzymanie ulic, utrzymanie szaletów publicznych.

Rok 1982. Ponowne połączenie MPO i MPGK. Nowa firma powróciła do jednolitej nazwy MPGK. Inicjatorem i realizatorem tych zmian organizacyjnych był‚ wieloletni dyrektor MPGK Bolesław Sikora.

Rok 1987. W przemysłowej dzielnicy miasta, na polach Załęża, uruchomiono Elektrociepłownię z kotłami wodnymi. W 2003 roku oddano do eksploatacji blok gazowo – parowy, wykorzystując gaz do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Rok 1988. Na Załężu ruszyła oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna (I i II etap).

Lipiec 1992. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przejęło bazę Zakładu Robót Inwestycyjnych w Białej. Tutaj zlokalizowana została nowa siedziba firmy oraz jej podstawowa baza.
Zakład Zieleni mieści się przy ul. Szpitalnej a Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych na ul. Cienistej na Wilkowyi.

Rok 1993. Powstała spółka Rzeszowska Gospodarka Komunalna grupująca MPEC, MPWiK, MZBM oraz MPK. W 2004 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej usamodzielniło się jako jednoosobowa Spółka z o.o. Rzeszowska Gospodarka Komunalna funkcjonowała w powyższej formule do końca 2007 roku.

31 sierpnia 1993. sporządzono akt notarialny powstania Spółki z o.o. MPGK Rzeszów.

Lipiec 2003. Przy ul. Ciepłowniczej, MPGK przystąpiła do budowy hali przesypowni śmieci (oddanej do użytku rok później).

Czerwiec 2008. Po 3-letniej budowie ruszyła duża sortownia śmieci MPGK, z linią segregacji odpadów, przesiewu zmiotek ulicznych oraz linią kruszenia odpadów wielkogabarytowych. Inwestycja (nazwa oficjalna: I etap rozbudowy ZUO) pochłonęła 8 mln złotych, z czego blisko milion euro (3 580 tys. zł‚) zrefundowała Unia Europejska. II etap rozbudowy ZUO przewiduje powstanie kompleksu kompostowni oraz linii do kruszenia gruzu budowlanego.