Zgodnie przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO)  informujemy, że w stosunku do danych osobowych gromadzonych w związku ze zleceniami usług:

  • odpłatnego odbioru odpadów
  • odpłatnego świadczenia usług pogrzebowych

Administratorem Danych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Rzeszów Sp. z o. o., al. gen. W Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów,
e-mail: mpgk@mpgk.pl, tel. 178613000.

Z Inspektorem Ochrony Danych  powołanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Rzeszów Sp. z o. o., można się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: inspektor@mpgk.pl lub tel. nr tel. 17 861 30 51.

Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umów dotyczących odbioru odpadów lub świadczenia usług pogrzebowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b,c i f RODO.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator danych informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane dane osobowe są niezbędne w celu należytego  wykonania umowy (zlecenia) i jej rozliczenia.

Natomiast  w stosunku do danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem:

  • nieodpłatnego  odbioru odpadów komunalnych, (zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.))
  • usługami cmentarnymi w ramach administracji i zarządzania Cmentarzami

Administratorem danych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel.: 177889900, e-mail: umrz@erzeszow.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Miasto Rzeszów można się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: iod@erzeszow.pl lub tel. 177484499. 

Odbiorcą danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Rzeszów Sp. z o. o. w czasie obowiązywania umów zawartych z Administratorem danych:

  • na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  • zarządzania cmentarzem.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania umowy do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Gminy Miasto Rzeszów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Gmina Miasto Rzeszów informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych dane osobowe, niezbędne w celu należytego  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Gminie Miasto Rzeszów.